B2B integrace

Častým omylem v projektech zahrnujících B2B integraci je myšlenka, že jde pouze o technický návrh rozhraní propojujícího obchodní partnery. Ve skutečnosti má B2B projekt specifika v projektovém řízení, ve fázích návrhu, testování a v nástrojích, které je nutné během projektu vytvořit pro podporu životního cyklu rozhraní, ale může vygenerovat dopady i do organizační struktury (nutnost následné podpory vytvořené B2B integrace ze strany společnosti).

Důvod takového rozdílu proti běžným integračním úlohám spočívá v tom, že při B2B integraci se propojují samostatné subjekty (společnosti) se svým vlastním přístupem k realizaci IT řešení, odlišnými životními cykly technických řešení na obou stranách a že tyto charakteristiky společností se navíc mohou měnit během doby existence této integrace (která se typicky počítá na roky). Úspěšná realizace B2B integrace tedy zohledňuje dále uvedené faktory jak při realizačním projektu, tak i následně v životním cyklu B2B integrace – s cílem usnadnit realizaci integračního projektu, zvýšit udržitelnost takové integrace i v budoucnosti a minimalizovat problémy z ní plynoucí.

B2B integrace

Obecně rozlišujeme tyto druhy B2B integrací:

 • Ad-hoc propojení 2 společností
 • Vystavení rozhraní/služby 1:many s postupným připojováním více partnerů
 • Rozhraní produktu/služby, ke kterému se připojují ostatní subjekty samostatně (bez spolupráce vystavujícího subjektu)

Konkrétní varianta pak určuje váhu uvedených faktorů v jednotlivých fázích životního cyklu B2B integrace.

1. Realizační projekt

1.1 Projektové plánování

Už při plánování projektu je potřeba zohlednit specifické úkoly a časování potřebné pro propojení dvou společností:

 • Omezení plynoucí z míry flexibility obou subjektů
  • změna jednou navrženého rozhraní v průběhu projektu může nést protistraně nečekané vícenáklady
 • Zvláštní kroky projektu
  • tvorba nástrojů simulujících rozhraní (mock)
  • migrace
 • Dopady na časování
  • předřazení analýzy a návrhu do úvodních fází
  • nutný čas pro vývoj nástrojů (mock)
  • specifický přístup k testování
  • migrace

1.2 Analýza procesů a solution architektura B2B integrace

Samotnému návrhu rozhraní musí předcházet správná analýza procesů, návrhu rozložení zodpovědností mezi partnery a definice sady rozhraní, která budou vystavena. Obecně hraje velkou roli zásada zapouzdření funkčností a skrytí vnitřních zákonitostí společnosti, která je opět motivována snahou minimalizovat dopady budoucích změn na obchodní partnery. S tím souvisí i návrh procesů tak, aby byly jednoduché (příliš velké množství kroků procesu přes rozhraní, nebo proces, který příliš závisí na stavu, indikují nesprávné rozdělení zodpovědností mezi subjekty).

 • Procesní analýza
  • co vystavit – méně je někdy lépe
  • složitost procesu jdoucího přes B2B rozhraní a jeho stavovost
 • Solution architektura B2B integrace
  • rozložení zodpovědností mezi B2B partnery
  • návrh funkcionalit a sady rozhraní
  • dokumentace – procesy a use-cases – způsob použití rozhraní
 • Solution architektura napojení na interní systémy
  • zapouzdření – skrytí vnitřního světa za vystaveným rozhraním
  • bridge, adaptéry, zvýšení dostupnosti apod.

1.3 Návrh B2B rozhraní – API

Samotný technický návrh jednotlivých rozhraní by se měl řídit best practices s cílem co největší srozumitelnosti a transparentnosti rozhraní a odolnosti proti budoucím změnám (tedy se zaměřením např. na rozšiřitelnost, zpětnou kompatibilitu, ale i budoucní možné reimplementace backendů skrytých za rozhraním).

 • Technický design rozhraní
  • služby, metody/operace, parametry
  • s ohledem na rozšiřitelnost a udržitelnost
 • Dokumentace
  • struktura rozhraní a popis dat
  • směr budoucího rozšiřování (změny výčtů hodnot apod.)
  • ani příliš málo, ani příliš rozsáhlá – tvoří základ pro úspěšnost životního cyklu rozhraní do budoucna

1.4 Vývoj a testy

Při realizaci B2B integrace hraje velkou roli projektové řízení a governance případných změn – například může být nutné zpřístupnit B2B partnerovi testovací prostředí dříve, než by jinak bylo připraveno pro standardní testování apod. Správné zohlednění těchto kroků eliminuje následné problémy s časovými posuny projektu.

 • Projektové řízení
  • časování vývoje nástrojů – mock apod.
  • dostupnost partnerského prostředí
  • certifikační testování s pilotním B2B partnerem
 • Řízení změn během projektu
  • návrh, dokumentace
  • realizace, testy

1.5 Migrace

U B2B projektů je časté, že je nutné pro zprovoznění integrace provést nějakou migraci na obou stranách – ať už kvůli přechodu z předchozí verze integrace, tak i při úvodním nastavení dat v případě, že se pomocí integrace automatizují procesy, které byly dříve vykonávány manuálně. Pokud se na tento fakt myslí už v úvodní fázi projektu, je možné včas odhalit nutné kroky a jejich časovou náročnost dříve, než potřeba vyvstane a zabránit tak nečekaným projektovým prodlevám.

 • Migrace
  • specificky u změn nebo generační evoluce existující B2B integrace
  • datové migrace, migrace stavu rozběhnutých procesů
 • Cutover plan
  • organizace přechodu na nové rozhraní

2. Životní cyklus existující B2B integrace

Projekt, který realizuje novou B2B integraci, skončí, nicméně propojení společností trvá často následně i roky. A zde se v plné míře projevuje to, že společnosti mají různé životní cykly IT systémů a ne vždy dochází ke změnám pouze v rámci společně dohodnutého projektu. Také u integrací 1:many, kde se k rozhraním následně připojují další subjekty, je potřeba mít připraveny nástroje a postupy, které takovou podporu umožní.

2.1 Potřebné nástroje

Zde je pouze hrubý výčet nejběžnějších nástrojů potřebných během životního cyklu existující B2B integrace.

 • Smluvní podmínky
  • je potřeba do budoucna zohlednit možnosti změn rozhraní, případně i součinností při reimplementacích řešení na jedné straně a podchytit je správným způsobem ve smluvním vztahu B2B subjektů
 • Partner support existujících subjektů
  • podpora B2B partnerů během životního cyklu – provozní problémy
  • partnerské prostředí (podpora pro testování vnitřních změn na jedné ze stran B2B integrace)
  • organizační aspekty – role a oddělení určená pro partner support, komunikační kanály

2.2 Noví B2B partneři

Pokud jde o integraci 1:many, je potřeba v rámci realizačního projektu vytvořit postupy a připravit nástroje pro připojování dalších B2B partnerů:

 • Pilotní partner
  • dokumentaci a postupy je vhodné opilotovat na jednom nebo více pilotních partnerech, není vhodné tyto postupy doplňovat až ex-post – budou pak otestovány až s prvním dalším partnerem, co se má připojit
 • Proces připojení
  • dokumentace B2B integrace – ani málo, ani moc
  • postupy pro připojení dalších partnerů – proces (i kdyby jednoduchý) místo know-how v hlavách konkrétních lidí

2.3 Řízení změn

Postup pro řízení změn rozhraní je třeba mít připravený a smluvně podchycený předem, aby bylo zřejmé, jaké změny a jakým způsobem B2B partnery ovlivní a jak na to mají reagovat. U větších změn je nutné realizovat je pomocí dalšího integračního projektu.

 • Nástroje podporující budoucí změny
  • návrh rozhraní s ohledem na budoucí rozšiřitelnost
  • verzování rozhraní – metodika, paralelní verze
  • governance – oznámení změn v dostatečném předstihu, plánování
  • dokumentace, certifikační testování
  • cutover
 • Migrace
  • datové migrace a migrace rozběhnutých stavových procesů

2.4 Reimplementace interních systémů

Zvláštní kapitolu tvoří projekty, které mají za úkol změnit interní systémy za existujícím B2B rozhraním, aniž by došlo ke změně chování navenek. U těchto projektů se v plné míře projevuje kvalita výše zmíněných nástrojů (smluvní podmínky, dokumentace, postupy pro řízení změn s partnery, existence partnerského prostředí apod.) – v případě, že neexistují, je reálně možné se dostat i do situace, kdy interní projekt je znemožněn díky nemožnost uřídit rizika dopadu na existující partnery.

3. Doporučení

Jak je vidět, realizace B2B integrace vyžaduje zohlednit řadu faktorů během různých fází projektu i následného partner supportu. Pro IT oddělení společností bývá tato činnost často okrajová a děje se v poměru k ostatním změnám v IT systémech méně často, z čehož plyne i častý menší rozsah know-how a praktických zkušeností s realizací takových projektů. Specializace na B2B integraci a dlouholeté zkušenosti mi umožňují poskytnout podporu a podílet se na návrhu ve všech výše uvedených oblastech a usnadnit tím jak samotný realizační projekt, tak i následnou podporu B2B partnerů.

Freelance IT Solutions Architect & Consultant for B2B and B2C Integration