Sousedská (koro)půjčka – zpracování osobních údajů dle GDPR

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je osoba Zápůjčitele definovaná na stránce Sousedská (koro)půjčka – správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje o Vydlužitelích zpracovávané v souvislosti s touto aktivitou jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

II. Osobní údaje, jejich zpracování a zabezpečení

Zpracováváme údaje v rozsahu dle vzoru výše uvedené smlouvy, všechny osobní údaje jsou uloženy v elektronické formě na zabezpečených zařízeních a přístup k ním mají pouze pověřené osoby.

III. Účel zpracování osobních údajů a doba uchování

Zpracovávají se pouze údaje v souvislosti s poskytnutím zápůjčky. Vaše údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předány třetí straně. Údaje standardně uchováváme na dobu neurčitou, ale budou smazány nejpozději do 30 dnů od Vaší případné žádosti o jejich smazání s výjimkou situace, kdy máte nezaplacenou zápůjčku (během platnosti smlouvy údaje smazány nebudou, protože jsou potřeba pro plnění smlouvy). Údaje sami smažeme v případě, že již nevidíme důvod pro jejich možné budoucí využití, nebo pokud nám jejich archivaci neukládá zákon.

IV. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Správce může pro zpracování údajů využít zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je tedy každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo s pověřením, či zmocněním správce zpracovává osobní údaje. V těchto případech je smluvně i zákonem garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany strany správce. Zpracovatele obvykle využíváme na technické zpracování, uložení, archivaci či zálohování dat, nebo na komunikaci (například já používám gmail a nástroje od Microsoftu).

Zpracovatelé:
Google Ireland Ltd.; CRN: 368047
Microsoft; Redmond, Washington, USA
WEDOS Internet, a.s., IČO: 28115708

Vaše osobní údaje mohou být postoupeny subjektům veřejné správy a státním orgánům, pokud to dovoluje nebo nařizuje zákon.

V. Práva subjektu údajů

Můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje evidujeme a zpracováváme.

V případě, že se domníváte, že Vaše údaje nezpracováváme náležitě a v souladu se zákonem a směrnicí GDPR, můžete požádat o vysvětlení, nebo nápravu tohoto stavu, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány s výjimkou situace, kdy máte nezaplacenou zápůjčku (během platnosti smlouvy údaje smazány nebudou, protože jsou potřeba pro plnění smlouvy).

Freelance IT Solutions Architect & Consultant for B2B and B2C Integration